شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

ساعت ویکتوریا
+ رمز إحرام رمز احرام اين است که که کاري را که ديگران به مجرد وفات با تو مي کنند تو با خود بنما! لباس ها را در آور، غسل کن، کفن بپوش، تسليم ربّ شو، حزين باش و آماده فاصله گرفتن از عادات ترک مأنوس ها ، خائف و اميدوار باش.
روح مطهر اين نفس عزيز و مقدس شاد و راهش پررهروتر باد
راهش پر روهرو باد
راهش پر روهرو باد - چشمه دانش
ساعت ویکتوریا
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله تير ماه
vertical_align_top