شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

ساعت دماسنج
+ رخت خود را جمع ز پارسي يار کرده بودم بساط خود را پهن در تلگرام کرده بودم مهندس آمد و گفتا که نسناس فراموشکار روزهاي آس و پاس بيا در دست خود گير اين يک رباط است پيام از دور بفرست نوعي انعکاس است منم توبه ز کار خويش کردم بساطم را به پارسي پهن کردم خداوند به حق هشت و چارت زما بگذر شتر ديدي نديدي چشمه دانش تقديم به مهندس فخري زيد عزه
@};-
من.تو.خدا
20
نسناس کلمه قشنگي نيست
حافظا :)
@};-
Hunter
@};-
لاهوت
جالب بود
=)حاجي ميشه واسه رخ ماهم يک شعر بگي ؟؟
گشت ارشادي و از روي گلت دل ها مات....شه شطرنج به آستان رخت بارها مات
@};-
ساعت دماسنج
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله تير ماه
vertical_align_top