شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

ساعت ویکتوریا
+ چندي است چو عبد ياغي گشتم با جرم و جنايت باغي گشتم با لطف خدا و ابواب نجاب از بي راه ها بازيافتي گشتم **************** سرهم بندي از چشمه دانش
2-تنها
94/12/29
ساعت ویکتوریا
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله آذر ماه
vertical_align_top